Obchodní podmínky

Základní údaje
Provozovatel obchodu: Family Relax s.r.o.
Sídlo: Fibichova 234/6, 466 06 Jablonec nad Nisou, Česká republika
IČO: 10920048
DIČ: CZ10920048
Provozovna: Family Relax s.r.o., Schovaná 4742, 468 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 47212

Bankovní spojení
ČSOB, a.s., číslo účtu: 298791721/0300
IBAN: CZ91 0300 0000 0002 9879 1721
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Telefonní kontakt
+420 732 703 435

Email
[email protected]

Provozní doba
pondělí-pátek: 9.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00

Showroom / provozovna: po předchozí domluvě

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Family Relax, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: https://www.familyrelax.cz prostřednictvím rozhraní webové stránky a tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.familyrelax.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů, podmínkami přepravy, a že s nimi výslovně souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.familyrelax.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), a informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.2.2. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

2.3.1. Po odeslání objednávky prodávající informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

2.3.2. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud: a) se již zboží nevyrábí, b) se již zboží nedodává, c) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo d) se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

2.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve 14-ti denní lhůtě dle §1829 odst. 1 Občanského zákoníku, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny zpět.

2.8. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem – Fakturou a je zaslána kupujícímu buď v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí nebo zároveň se zbožím v listinné podobě.

Způsoby plateb:

 • hotově (osobní odběr)
 • převodem na účet
 • platební karta (online platba přes internet)
 • dobírkou pouze v České repulice a na Slovensku (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky)

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Výjimkou jsou specifické nástroje nebo nástroje na objednávku, kdy může být po dohodě prodávajícího s kupujícím požadována záloha. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.9. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 – 5 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není a ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

4.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Způsoby dopravy a předání zboží zvolí kupující v procesu objednávky. Zboží je možné vyzvednout osobně v provozovně podnikatele na adrese Schovaná 4247, 468 01 Jablonec nad Nisou nebo doručení prostřednictvím kurýra na doručovací adrese kupujícího či vyzvednout na adrese zvoleného výdejního místa, kterou zadá kupující v objednávce. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.

4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá) nebo v anglickém jazyce v případě doání do zahraničí.. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Fakturu k odeslanému zboží zasíláme e-mailem nebo v listinné podobě a také ji najdete (po přihlášení) na svém účtu na www.familyrelax.cz. Při osobním odběru v provozovně obdržíte tištěný doklad na místě nebo bude zaslán elektronicky na e-mailovou adresu zákazníka.

4.4. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a výdejní místa. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a místa doručení. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.familyrelax.cz v sekci Přeprava.

4.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn prodávajícím.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Doporučujeme také vytvořit fotodokumentaci poškozené zásilky. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.8. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.

4.9. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email [email protected], dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.10. Přepravní společnosti si vyhrazují právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na své provozovně a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4.11. Nepřevzetím zásilky se zákazník zavazuje zaplatit odesílateli (prodávájícímu) náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky.

4.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: +420 732 703 435) nebo na emailu: [email protected]. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má právo na vrácení zboží do 14-ti dnů bez udání důvodu a na vrácení peněz stejným způsobem, jakým bylo uhrazeno.

5.4. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

5.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Family Relax s.r.o., Fibichova 234/6, 466 06 Jablonec nad Nisou, česká republika, e-mail: [email protected] formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. VZOR formuláře pro odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde.

5.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.7. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod nebo poštovní poukázku, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího (Family Relax s.r.o., Fibichova 234/6, 466 06 Jablonec nad Nisou). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.9. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zašlete obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využijte některé z přepravních služeb. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta

5.10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5.11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem jakým bylo zboží uhrazeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak o způsobu úhrady.

5.12  Ustanovení Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle §1829 odst. 1 Občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 Občanského zákoníku.

5.13. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit podle odstavce 5 od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Jakost při převzetí

6.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

6.1.2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.1.3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.1.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.1.5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.1.7. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.2. Zákonná práva z vad

6.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.2.7. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně: a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 Občanského zákoníku v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a u použitého zboží v souladu s § 2168 Občanského zákoníku v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.2.8. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží.

Za rozbalené zboží se považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;

Za zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční. Za použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

6.2.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jednoduchý postup jak uplatnit reklamaci najdete v reklamačním řádu. Můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Reklamační formulář – ke stažení zde.

7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Používání webových stránek

Používáním webových stránek společnosti Family Relax s.r.o. souhlasíte s tím, že budete tyto webové stránky vždy používat v souladu se všemi platnými zákony, pravidly, předpisy a těmito podmínkami. Níže je uveden neúplný seznam zakázaných způsobů použití těchto webových stránek. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné z následujících zakázaných použití:

 1. Vydávat se za společnost Family Relax s.r.o. nebo její zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti či divize nebo se za ně pokoušet vydávat.
 2. Zasílání nebo pokus o zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, mimo jiné včetně spamu, nevyžádané pošty, řetězové pošty nebo jakéhokoli podobného materiálu;
 3. Používání Webových stránek způsobem, který by mohl Webové stránky znemožnit, přetížit, poškodit nebo znehodnotit nebo narušit jejich používání jinou stranou;
 4. Používání jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné podobné automatické technologie, procesu nebo prostředku k přístupu na Webové stránky nebo jejich používání za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na těchto Webových stránkách;
 5. Používání jakéhokoli zařízení, softwaru, prostředků nebo postupů, které narušují řádné fungování Webových stránek, mimo jiné včetně virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiných podobných prostředků;
 6. Pokusy o získání neoprávněného přístupu, zasahování, poškozování nebo narušování jakýchkoli částí Webových stránek, serveru(ů), na kterém(ých) jsou Webové stránky uloženy, nebo jakéhokoli serveru, počítače nebo databáze připojené k Webovým stránkám;
 7. Jiným způsobem se pokoušet narušit řádné fungování Webových stránek;
 8. Používání Webové stránky způsobem, který porušuje platné zákony, pravidla nebo předpisy provincie, území, státu nebo země.

V rozsahu povoleném zákonem jsou tyto Webové stránky poskytovány “tak, jak jsou”, Na tyto Webové stránky se nevztahuje žádná výslovná záruka. Upozorňujeme, že můžete mít další zákonná práva, která vám poskytují zákony na ochranu spotřebitele. Tato práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

9. Náhrada škody a omezení odpovědnosti

9.1. V žádném případě nebude Family Relax s.r.o. odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku, v souvislosti nebo jakýmkoli způsobem spojené s Vaším přístupem, zobrazením nebo používáním těchto Webových stránek nebo s prodlevou nebo nemožností přístupu, zobrazení nebo používání těchto Webových stránek.

9.2. Toto omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizika mezi Vás a nás. Omezení uvedená v tomto oddíle zůstávají v platnosti a platí i v případě, že se zjistí, že jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto Obchodních podmínkách používání nesplnil svůj základní účel. Omezení odpovědnosti uvedená v těchto Obchodních podmínkách používání jsou ve prospěch společnosti Family Relax s.r.o. Celková odpovědnost společnosti Family Relax s.r.o. vyplývající z těchto Webových stránek nebo s nimi související, ať už vznikla v důsledku porušení smlouvy, protiprávního jednání (včetně nedbalosti) nebo jinak, je omezena na výši poplatků, které společnost Family Relax s.r.o. od vás skutečně obdržela.

Upozorňujeme, že můžete mít další zákonná práva, která vám poskytují zákony na ochranu spotřebitele. Tato práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

10. Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími stranami a nikoliv námi. Tyto hypertextové odkazy poskytujeme pouze pro Vaši informaci. Tyto webové stránky nekontrolujeme a neodpovídáme za jejich obsah ani za ochranu osobních údajů či jiné postupy těchto webových stránek. Dále je Vaší odpovědností přijmout opatření, abyste se ujistili, že jakýkoli odkaz, na který kliknete, nebo software, který stáhnete, ať už z těchto webových stránek nebo jiných webových stránek či aplikací, neobsahuje takové prvky, jako jsou viry, červi, trojské koně, vady a jiné prvky destruktivní povahy. Naše uvedení hypertextových odkazů na takové webové stránky neznamená, že podporujeme materiál na těchto webových stránkách nebo že jsme ve spojení s jejich provozovateli.

11.Oznámení o duševním vlastnictví a DMCA

Veškerý obsah těchto webových stránek je vlastnictvím společnosti ©2021 – 2022 Family Relax s.r.o. nebo třetích stran. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto Webové stránky a veškerý obsah a další materiály na těchto Webových stránkách, včetně mimo jiné všech log, návrhů, textů, grafiky, obrázků, informací, dat, softwaru, zvukových souborů a jejich uspořádání (dále společně jen “Obsah”), vlastnictvím společnosti Family Relax s.r.o. a jsou buď registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo jinak chráněným duševním vlastnictvím společnosti Family Relax s.r.o. nebo třetích stran v České republice a/nebo v jiných zemích.

Pokud jste si vědomi možného porušení našeho duševního vlastnictví, kontaktujte prosím společnost Family Relax s.r.o. na adrese [email protected].

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které je podrobně zpracováno k sekci Ochrana osobních údajů zákazníků.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.7.1. Požádat prodávajícího o vysvětlení

12.7.2. Požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

12.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

12.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na [email protected] nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

12.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. Zasílání obchodních sdělení a Cookies

13.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.2. Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji – na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

14. Řešení sporů

14.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

14.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

14.3. K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

14.4.  Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

15. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).

15.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

15.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

15.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.7.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Family Relax s.r.o., Fibichova 234/6, 466 06 Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: +420 732 703 435.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě Family Relax s.r.o. na internetové adrese https://www.familyrelax.cz platné a účinné od 1.7. 2021.

V Jablonci nad Nisou dne 1.7.2021